Die mens se status voor God

people in mist on beach

DIE MENS SE STATUS DEUR DIE HISTORIESE BETROKKENHEID VAN GOD SE RAADSBESLUIT

    Toestand Voor En Na Die Sondeval

Status Integritatis

Adam en Eva is met integriteit geskape. Met ʼn ware vrye wil om te kies om God te dien. Met die moontlikheid om te sondig en die moontlikheid om nie te sondig nie. Dit is geskape in liefde. Die boom van kennis kon hulle nie van eet nie, dit was al voorwaarde tot ʼn ewige lewe in die Paradys. Hulle was nie onskuldig geskape nie omrede hulle dan nie kon sondig nie. Dit was hulle toestand voor hulle val. Toe misbruik hulle, hulle vrye wil en sondig en is hulle dood in hulle sonde. Johan Heyns stel dit sekuur:

“Satan plant in die hart van die vrou twyfel oor die juiste bewoording, twyfel insake die presiese strekking daarvan, en twyfel veral ook aan die billikheid en regverdigheid van die goddelike gebod. Hy maak in haar hart hoogmoed wakker deur te suggereer dat hulle soos God, kan weet wat goed, en kwaad is. Hy prikkel haar begeerte en verlei haar, deur ʼn leuen te vertel, ten slotte tot daadwerklike ongehoorsaamheid aan en ongeloof in God. En, so staan die naakte sonde in sy historiese aanvang dan voor ons: enersyds, ʼn verwerping van God en sy gesag, ʼn manipulering van sy Woord en ʼn verbreking van die volstrekte afhanklikheidsverhouding van Hom; andersyds, ʼn volledig selfgenoegsame en outonome bestaan, waarin daar uiteraard vir Hom geen plek is nie en die lewe buite hom gesoek word”.

Die boosheid op die aarde neem toe. Sonde op die sedelike gebied, Kain pleeg moord, die aarde verloor sy vrugbaarheid, self God het berou soos dit in menslike terme beskryf word, ons neem dit natuurlik nie letterlik so op nie. Sonde het ʼn historiese faktor geword.

Status Corruptionus

Van daardie oomblik af is die mens net in staat om die duister te sien, te dien en te kies, die dinge in die duister, indien God nie ingryp nie. Nie meer status integriteit nie maar non posse non peccare, nie in staat om nie te sondig nie. ʼn Soort van vrye wil maar net in staat om dit te kies waarvan hulle hou, hulle voorkeur, hulle kleur is donker, die lig van God haat hulle, gevolglik, ʼn Gebonde wil en keuse. Dat daar heiliges was wat in die geloof gelewe het, ons dink aan Henog, het God voor gesorg en vooruit die primitiewe kerk laat sien het dat daar Een sal kom wat die skeppende oorspronklike orde sal herstel en wraak neem op die inisieerder van die sonde, die Satan in die beeld van ʼn Slang. Die proto-evangel, Gen. 3:15, die eerste prediking van die evangelie was vir Adam en Eva, so het hulle geglo, so het Abraham ook vir Christus in die geloof gesien, sy Saad in wie alle nasies geseën sal word. Net iets oor alle nasies, “alle” is nie universeel nie, maar in konteks van die Skrif was die Jode besorg net met hulle eie nasie. God het dit keer op keer duidelik gestel dat alle nasies beteken: baie uit alle soorte nasies, om te beklemtoon dat verlossing is vir alle soorte volke, nasie, tale en nie Israel as aardse nasie nie.

Herstel van die Sondeval

Nou word die lewendmakende Gees gegee, met Christus se koms en sondeoffer vir diegene van Die Geloof sonder werke. Daardie uiteindelike vervulling van die teken, die besnydenis, die geestelike besnydenis met God se verbond aan Abraham. Die Saad, in die Saad sal alle volke geseën word en sal daar ʼn oorblyfsel gered word, dit word vervul. Daar is ʼn paradoks nou in die mens, met die wedergeboorte word ons weer herstel en word soos Adam met integriteit, maar met die verskil; dat ons in die stryd wat Paulus in Romeine 7 beskryf het verkeer, hoe die lewe van ʼn Christen is, homself ingesluit, hy wil maar kan nie, kan nie volkome gehoorsaam wees nie, tog wil hy.

Die verloste het die boom van die lewe ontdek in die Paradys, altans dit het hom uitgesoek, “waar is jy”, die boom van lewe, Christus, gee hom nou ʼn nuwe lewe. Jy doen goed, doen kwaad, wil nie kwaad doen nie maar doen kwaad, nou wie gaan jou nou verlos van hierdie stryd met die ou en die nuwe mens, die ou en die nuwe natuur. Breedvoerig en skriftuurlik beskryf Bonar die stryd. (sien Bonar se uitstekende artikel) Ons kan nie heeltemal teruggaan na ons Adamiese natuur voor die Skepping nie, sonder sonde maar met die moontlikheid om te sondig, ons gaan faal, maar ons het ʼn Voorspraak by die Vader. Ons is nou gerestoureer na ware vryheid, nie meer gebonde in ʼn duistere wil nie, maar vrye wil, geïnklineer na God, maar tog nog besmet, ons wil nie, maar tog kan ons nie volkome heilig lewe nie, maar daarvoor het ons ʼn Middelaar, ʼn Verlosser, ʼn Voorspraak van bloed wat vir ons uitroep, intree vir verlossing en versoening. Uit die status Corruptionus, het Christus die mens kom verlos en hom geplaas op die weg van ewige heerlikheid waar hy uiteindelik van alle sonde bevry sal word.

Status Gloriae

Ons sal met die volledige verlossing en ewige vernuwing dan in ʼn status, beter as Adam wees, ons sal nie in staat wees om te sondig nie, posse non peccare. status gloria. Dit is ons uiteindelike status. Ons vind nou gedurende die tydperk van die kerk ons in die status van vernuwing in die proses van heiligmaking nou voor God, in Jesus Christus, bekleed, verborge, rein, volkome gehoorsaam, heilig, kan ons skriftuurlik, nie sondig nie, is perfek in God se oë. Indien ons nie in Christus bevind word nie, keer God se wraak na ons indien ons op ons eie werke staat maak. Dit is die enigste manier om die ewige lewe te beërwe, in Jesus Christus. Daarom is dit nie ons werke nie, dit is Jesus s’n. Ons besmet onsself, nog, sondig en is nog ʼn sondaar, maar bedek met Jesus, in God se oë geregverdig, sy geregtigheid, iets van buite ons, nie van binne nie bedek ons, en is ons geliefde kinders van God, nieteenstaande dat ons nog sondig. Ons wil nie, ons het berou, ons wil is gedraai met die wedergeboorte, anders as die ongelowige wat nie geïnklineer is tot God nie. Toe jy ʼn sondaar was, sê die Woord, het Jesus vir jou gesterwe, nie toe hy gesien jy gaan beter wees as die ander nie. Jy het onvermoë om jouself te red, self te wil, self te kies maar net vir die wêreld die vlees en die duiwel. Jou Pa, in jou ongelowige toestand.

Dr. JH Heyns stel dit so duidelik in sy Dogmatiek.

“Hier word die diep ingrypende betekenis van Gods ruimteskeppende besluite duidelik geopenbaar: nog die Satan, nog die mens, word verhinder om hierdie fatale gesprek te voer, maar albei word toegelaat om daarmee voort tot die droewige einde voort te gaan. Die mens is nie as ʼn outomaat geskep nie en woorde ook nie deur God of die Satan as sodanig behandel nie. Dat die mens deur sy eie keuse in sonde geval het, is dan ook geen tragedie in die Griekse sin van die woorde nie. Daarvolgens is die menslike mislukking onafwendbaar, aangesien dit met die bestaan self, gegee is. Die tragiese is juis dat die mens nie wil misluk nie, maar moes misluk, daarom is sy ondergang nie sy lot nie maar ook sy skuld. Ons kan dan ook sê: die mens sondig nie om te sondig nie, maar hy sondig omdat hy meen om daardeur beter te word – terwyl hy in feite juis slegter word. Dit sou die Bybelse tragiek van menswees genoem kon word. Die mens was versoekbaar – en daarom het Satan die mens vir sy versoeking gekies – maar hy was nie gedoem om voor die versoeking te swig nie. Die mens was versoekbaar. Dit is die Bybelse tragiek van menswees, geskape met ʼn vrye wil. Die menslike mislukking was onafwendbaar, aangesien dit met die bestaan self gegee is. Die tragiese is juis dat die mens nie wil misluk nie maar moes misluk”.

Die lewendmakende opstanding saam met Jesus Christus was verlossing uit genade vanuit ons dood, ons kon nie, wil nie maar is gewillig gemaak, God se werk alleen.

Sola Gratia , Solus Christus, Sola Fide tot Soli Deo Gloria.

Slegs deur Genade, in Christus alleen, deur die Geloof alleen tot eer van God Alleen.

 – Nico Engelbrecht

**********************************

(Geredigeer en herpubliseer op For the Love of His Truth 
deur Grant Swart, met waardering aan die skrywer)

2 thoughts on “Die mens se status voor God

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s