Matthew 6:9-13 (King James Version)

Matthew 6:9-13 (King James Version)

9After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11Give us this day our daily bread.

12And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

Matteus 6:9-13

9  Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

10  laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

11  gee ons vandag ons daaglikse brood;

12  en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

13  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s